تبلیغات
هنر و موسیقی امری برای درک زندگی - مطالب ابر موسیقی زیرزمینی Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">

اصـولاً موسیقی زیرزمینی چیست؟ آیا می توان تعریفی کلی برای آن در نظر گفت؟ آیا با تغییر فناوری ضبط و در کنار آن تغییر بسترهای ارائه و پخش سراسری، تعاریف قدیمی همچنان اعتبار دارند؟ آیا باید از موسیقی زیرزمینی ترسید؟ آیا موسیقی زیرزمینی نقش مثبتی نیز دارد؟ ۱» موسیقی دایرة المعارف آنلاین شهری زیرزمینی» را این گونه تعریف می کند: «سبکی از موسیقی و دیگر فرم های رسانه ای که غالباً مورد علاقه ی مخاطبان روشن فکر بوده و خلاقیت، ابتکار و اصالت زیاد و اجتناب از استانداردها و روال های مد روز جریان اصلی از دیگر ویژگی های آن است.» 


 آمده: «موسیقی ای که در در جایی دیگر کانال های سراسری پخش اهنگ همچون اِم.تی.وی و شبکه های رادیویی (به غیر از شبکه های شخصی و آماتوری محلی) پخش می شود؛ موسیقی ای که در فروشگاه های فیزیکی و آنلاین اصلی عرضه ی محصولات شنیداری موجود نیست؛ موسیقی ای که توسط شرکت های ضبط و پخش «مستقل» تهیه می شود و از ح یت شرکت های بزرگ جریان اصلی محروم است؛ موسیقی ای که بیشتر یا در مراحل تولید، انتشار و عرضه ی آن را خود موسیقی دان یا ِ گروه موسیقی انجام می دهد؛ موسیقی ای که خود گروه یا موسیقی دان آن را زیر زمینی بنامد، موسیقی زیرزمینی است.»
 تحلیل های زیادی در باره ی موسیقی زیرزمینی نوشته شده و آن را با خرده فرهنگ های مختلف در دهه های گوناگون مرتبط کرده است و در برخی موارد متنی که به تعریف، تفسیر و تحلیل موسیقی زیرزمینی پرداخته آن قدر ثقیل است که برای کسی که آشنایی با جهان موسیقی معاصر نداشته باشد، درک آنچه گفته شده سخت به نظر می رسد. اما در برخی متون فارسی علاوه بر ویژگی های گفته شده ویژگی دیگری نیز به موسیقی زیرزمینی تعلق گرفته و آن «خطرناک بودن» است. هر چند در این نوشته به موسیقی زیرزمینی در ایران پرداخته نخواهد شد و تنها به اختصار موسیقی زیرزمینی در دیگر کشورها، چیستی آن و رابطه ی آن با جریان اصلی بررسی می شود.


برچسب ها: موسیقی زیرزمینی، شبکه های رادیویی، خرده فرهنگ های مختلف،  

  • paper | چاله | قدس