تبلیغات
هنر و موسیقی امری برای درک زندگی - درباره ساز ویولا چقدر میدانیم؟ Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
ویولن
ویولا یک ساز غیر ایرانی و از رده ی ساز های زهی ارشه ای و از خانواده ساز ویلن وبزرگ تر از ویلن می باشد این ساز در ایران التو نامیده می شود وهمانند ویلن چهار سیم دارد ولی بر خلاف ویلن سیم می را ندارد. و زیر ترین سیم ان سیم لا (که در ساز ویلن سیم دوم ساز است) سیم اول ان می باشد.سیم دوم ان سیم ر وسیم سوم ان سیم سل است.
سیم چهارم ان صدایی بمتر از صدای سیم سل و یادآور صدای ویلنسل است این سیم دو نامیده میشود  محدوده نواختن این ساز بروی کلید دو خط سوم می باشد.

ویولن


ارشه التو از ارشه ویلن کمی بزرگ تر است ولی میتوان برای نواختن این ساز از ارشه وبلن هم استفاده نمود.والگوی انگشت گذاری بروی ساز التو همانند الگو انگشت گذاری بروی ساز ویلن است با این تفاوت که انگشتان باز تر و فواصل زیاد تر است اگر همانند ویلن انگشتان گذاشته شوند صدا در برخی موارد فالش میشود(البته این نکته به طول دسته ی ساز واندازه ساز مربوط میشود)

هر چه ساز بزرگ تر ودسته طولانی تر شود فواصل ما بین انگشت گذاری بیشتر می شود.برای مثال اگر در ویلن بروی سیم لا از انگشت دوم (نت دو) تا انگشت سوم (نت ر) 2 سانتی متر فاصله باشد بروی ساز ویلن التو از نت دو تا ر 2.5 سانتی متر فاصله است.


ویولن

ویولن

ویولن

برچسب ها: ساز، ویولا، التو،  

  • paper | چاله | قدس